Otisk

Byty Fichtelberg View  

Vierenstr. 1  
09484 Lázně Oberwiesenthal, Sasko  
Provozovatel: Chemnitzer Wohnbau Projekt GmbH

Kontakt
Telefon: +49 37348 959 127
Mobil: +49 152/ 216 633 02
E-mail: info@fichtelbergerblick.de

Vstup do rejstříku
Zápis do obchodního rejstříku
Místní soud Chemnitz
HRB 29599

Jednatel: Philipp Wenninger / Olaf Schäfer

DIČ PRO DPH

DE 300706474

Bankovní údaje
CWP Chemnitzer Wohnbau Projekt GmbH
IBAN: DE03 8705 0000 0710 0571 48
BIC: CHEKDE81XXX

Toto opatření je spolufinancováno z daňových prostředků na základě rozpočtu schváleného poslanci saského zemského sněmu.

 

Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Děkujeme vám za váš zájem o naše webové stránky. Společnost Flats Fichtelberger Blick bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně.

 

Při shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů samozřejmě dodržujeme platné předpisy o ochraně osobních údajů, zejména evropskou směrnici a nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), jakož i ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákona o telemédiích (TMG).

 

Používání našich webových stránek je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy pokud možno dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

 

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.
Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku třetími stranami za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádané pošty.

 

1. definice

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů apartmánu Fichtelberger Blick vychází z pojmů používaných evropským inspektorem ochrany údajů při vydávání nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.

 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 

a) Osobní údaje

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

b) Dotčená osoba

 

Subjektem údajů se rozumí každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

 

c) Zpracování

 

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

 

d) Omezení zpracování

 

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 

e) Profilování

 

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy.

 

f) Procesor

 

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 

g) Příjemce

 

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

 

h) Třetí strana

 

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

 

i) Souhlas

 

Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

 

2. jméno a adresu správce

 

Pro zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů platí:

 

Byty Fichtelberg View
Chemnitzer Wohnbau Projekt GmbH
Vierenstr. 1
09484 Lázeňské středisko Oberwiesenthal
Německo

Tel.: +49 37348 959 127

E-mail: info@fichtelbergerblick.de
Webové stránky: www.fichtelbergerblick.de


3. existence automatizovaného rozhodování

 

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování a profilování.

 

4. používání souborů cookie

 

Na našich webových stránkách www.fichtelbergerblick.de používáme takzvané "cookies", abychom vám usnadnili používání našich webových stránek. Jedná se o malé textové soubory, které se na vašem pevném disku ukládají pouze po dobu vaší návštěvy našich stránek a v závislosti na nastavení programu vašeho prohlížeče se po jeho zavření opět vymažou.Pomocí cookies může Aparmtenthaus Fichtelberger Blick poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.
Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek.

 

Tyto soubory cookie nezískávají žádné informace uložené o vás na pevném disku a neovlivňují váš počítač ani jeho soubory. Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás na odesílání souborů cookie upozornil, ale rádi bychom vás upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

 

5. shromažďování obecných údajů a informací / zaznamenávání datVaše návštěva našich webových stránek www.fichtelbergerblick.de je zaznamenána. Zaznamenává se IP adresa použitá vaším počítačem, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém vašeho počítače a stránky, které jste si prohlíželi. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat a nejsou předávány třetím stranám pro komerční ani nekomerční účely.

 

Webové stránky Ferienwohnungen Fichtelberger Blick shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém tyto webové stránky vyvolá. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů našeho serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

 

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Fichtelberger Blick nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné (1) ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek, (3) k zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních technologických systémů a technologie našich webových stránek a (4) k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto Apartmenthaus Fichtelberger Blick na jedné straně analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace a na druhé straně s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku, abychom v konečném důsledku mohli zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 

6. běžné mazání a blokování osobních údajů.

 

Společnost Flats Fichtelberger Blick zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v rozsahu, v jakém je to povoleno evropským zákonodárcem nebo jinými zákonodárci v zákonech nebo předpisech, kterým společnost Apartments Fichtelberger Blick podléhá.

 

Pokud účel uchovávání již není aktuální nebo pokud uplyne doba uchovávání stanovená evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

7. použití osobních údajůOsobní údaje jsou shromažďovány nebo zpracovávány pouze tehdy, pokud je poskytnete dobrovolně, např. v rámci dotazu. Pokud to není nutné v souvislosti s obchodní transakcí, můžete kdykoli s okamžitou platností písemně (např. e-mailem/faxem/dopisem) odvolat dříve udělený souhlas s uložením vašich osobních údajů. Vaše údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, pokud jejich zpřístupnění nevyžaduje zákon.

 

8. práva subjektu údajů

 

a) Právo na potvrzení

 

Každý subjekt údajů má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může nás kdykoli kontaktovat.

 

b) Právo na informace

 

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo od nás kdykoli bezplatně získat informace o osobních údajích, které o ní uchováváme, a kopii těchto informací. Dále může subjekt údajů získat informace mimo jiné o:

  • účely zpracování
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací.
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby.
  • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování.
  • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu.
  • pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů

Subjekt údajů má dále právo být informován o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

 

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na informace, může nás kdykoli kontaktovat.

 

c) Právo na opravu

 

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo na okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požadovat, s ohledem na účely zpracování, doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

 

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může nás kdykoli kontaktovat.

 

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se jí týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 DSGVO.

Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností Apartments Fichtelberger Blick, může nás kdykoli kontaktovat. Společnost Fichtelberger Blick zajistí okamžité vymazání.

 

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Ferienwohnungen Apartments Fichtelberger Blick a náš podnik je povinen podle § 17 odst. 1 DSGVO, Apartmenthaus Fichtelberger Blick provede přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení nahradil jiným správcům zpracování zveřejněných osobních údajů, aby informoval subjekt údajů o tom, že požádal tyto jiné správce o výmaz všech odkazů na osobní údaje nebo na kopie či replikace osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné.

 

e) Právo na omezení zpracování

 

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Přesnost osobních údajů subjekt údajů napadne po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů.
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností Apartments Fichtelberger Blick, může nás kdykoli kontaktovat. Společnost Fichtelberger Blick zajistí omezení zpracování.

 

f) Právo na přenositelnost údajů

 

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

g) Právo vznést námitku

 

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

 

Společnost Ferienwohnungen Fichtelberger Blick nebude v případě vznesení námitky osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které provádí Ferienwohnungen Fichtelberger Blick pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

 

9. ochrana údajů v žádostech a v procesu podávání žádostí

 

Byt Fichtelberger Blick shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení žádosti o zaměstnání. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy žadatel zasílá správci příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách. Pokud správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, dokumenty žádosti se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud s tímto výmazem nejsou v rozporu žádné jiné oprávněné zájmy správce. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

 

10. právní základ zpracování

 

Čl. 6 I písm. a DSGVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování.

 

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro poskytnutí jiné služby nebo protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 I písm. b DSGVO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše služby.

 

Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DSGVO.

 

Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DSGVO.

 

Zpracovatelské operace by nakonec mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DSGVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

11. oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f DSGVO, je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních činností ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

 

12. zákonné nebo smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů.

 

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů nás musí subjekt údajů kontaktovat.

 

13. příslušný dozorový orgán

 

Saský komisař pro ochranu údajů
Pan Andreas Schurig
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Drážďany
Telefon: 03 51/49 3-5401
E-mail: saechsdsb{at}slt.sachsen{dot}de

 

14. zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Google AnalyticsTyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici.

 

Používáme službu Google Analytics s rozšířením kódu "anonymizeIp". Na základě toho je IP adresa uživatele v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena, než je předána společnosti Google, a tím anonymizována. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Pro tyto výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google podrobila štítu EU-USA na ochranu soukromí,

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

 

15 Mapy Google

 

Naše webové stránky používají rozhraní Google Maps API. Mapy Google se používají k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání Map Google společnost Google také shromažďuje, zpracovává a využívá údaje o používání mapových funkcí uživateli. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/ lze pořídit.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. f EU-DSGVO.16. odkazy na externí webové stránkyNaše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Rádi bychom upozornili, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na webové stránky. www.fichtelbergerblick.de platí. Na webové stránky jiných poskytovatelů nemáme žádný vliv a nekontrolujeme, zda dodržují platná ustanovení o ochraně údajů.

Včasnost a platnost zásad ochrany osobních údajů
Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním údajů, jak je popsáno výše. Tyto zásady budeme čas od času aktualizovat, abychom ochránili vaše osobní údaje. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné a datované k 24.05.2018.

 

Doporučujeme vám, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně prohlíželi, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje, a abyste mohli neustále zlepšovat obsah našich webových stránek.

Čeština