Otisk

AGB - Všeobecné obchodní podmínky

 

Následující podmínky platí pro pronájem bytů (rekreačních bytů) společností Apartments Fichtelberger Blick Inh. Chemnitzer Wohnbau Projekt GmbH. Upravují právní vztahy mezi zákazníkem/hostem, dále také "nájemcem", a společností Apartments Fichtelberger Blick, dále také "pronajímatelem". Podmínky zákazníka, které se odchylují od těchto VOP, se nepoužijí.

 

§ 1 Uzavření smlouvy/potvrzení rezervace

Vyplněním informačních polí a dokončením procesu rezervace činí zákazník společnosti Apartments Fichtelberger Blick závaznou nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu rekreačního bytu. Nabídka může být učiněna písemně, ústně nebo prostřednictvím elektronických médií (internet). Zákazník rovněž odpovídá za všechny účastníky uvedené v nabídce a za své vlastní závazky.

Pronajímatel si vyhrazuje právo nabídku přijmout. Pokud pronajímatel potvrdí nájemci rezervaci písemně, e-mailem nebo jiným způsobem, je mezi nájemcem a pronajímatelem Apartments Fichtelberger Blick uzavřena nájemní smlouva na rekreační byt, o který nájemce při rezervaci požádal.

Zákazník/nájemce se zavazuje neprodleně zkontrolovat správnost potvrzení rezervace, které obdržel, a v případě potřeby upozornit pronajímatele na případné nepřesnosti nebo nesrovnalosti. Jakékoli upozornění na nepřesnosti nebo nesrovnalosti učiněné po uplynutí tří dnů od obdržení potvrzení rezervace již nelze zohlednit. Zejména pozdní oznámení nepřesností nebo nesrovnalostí neopravňuje nájemce k odstoupení od smlouvy.

§ 2 Platební podmínky

Platba bude provedena po uzavření smlouvy a po předání faktury.

Platbu lze provést bankovním převodem, inkasem nebo v hotovosti na místě. Přímé inkaso je možné pouze z účtu vedeného u banky v Německu. Odesílané osobní údaje, jako je jméno, adresa a případně číslo kreditní karty, kód banky, číslo účtu, jsou šifrovány pomocí technologie SSL.

§ 3 Příjezd a odjezd

V den příjezdu se nájemce může nastěhovat do bytu nejdříve ve 14.00 hodin. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu ze strany hosta, musí o tom host včas informovat Apartments Fichtelberger Blick. Pokud se nájemce nedostaví ani nepřihlásí do 20.00 hodin, má společnost Apartments Fichtelberger Blick právo uvolnit pronajatý objekt k dalšímu pronájmu, aby minimalizovala škody. Obecně bychom byli velmi rádi, kdybyste nám sdělili přibližný čas svého příjezdu a/nebo číslo svého mobilního telefonu.

Byt mohou využívat pouze osoby uvedené v rezervaci. Pokud byt užívá více osob, než bylo dohodnuto, je třeba za ně zaplatit zvláštní poplatek.

V den odjezdu, pokud není dohodnuto jinak, musí být byt pronajímateli zpřístupněn do 11.00 hodin a klíč vrácen. Byt musí být vrácen ve stavu, který odpovídá smlouvě, což zahrnuje zejména umytí použitého nádobí a odstranění odpadků (včetně recyklovatelných materiálů, jako jsou plasty, papír nebo použité sklo) z bytu. Lednice musí být při předání prázdná od věcí nájemce.

Odpadky se ukládají do odpadkových košů, které jsou k dispozici.

V den odjezdu bude byt zkontrolován a v případě poškození inventáře nebo bytu si pronajímatel vyhrazuje právo na náhradu škody.

Pokud má nájemce sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, je třeba škodu nahlásit pronajímateli a pojišťovně, aby bylo možné vyřídit pojistné plnění. Pronajímatel musí být rovněž informován o názvu, adrese a čísle pojišťovny.

§ 4 Zvířata

Domácí zvířata je možné přivést pouze po předchozí dohodě s pronajímatelem. Pronajímatel si může za přijetí domácího mazlíčka účtovat příplatek. Domácí zvířata se nesmí nechávat na čalouněném nábytku a postelích. Za znečištění a poškození odpovídá majitel zvířete nebo nájemce.

§ 5 Odstoupení zákazníka od smlouvy, storno poplatky

a) Odstoupení nájemce od smlouvy uzavřené s pronajímatelem musí být oznámeno písemně. Pokud se tak nestane, je třeba zaplatit dohodnutou cenu ze smlouvy, i když nájemce služby nevyužil. To neplatí v případě prodlení s plněním ze strany pronajímatele nebo nemožnosti plnění, za které odpovídá pronajímatel.

b) Pokud bylo mezi pronajímatelem a nájemcem písemně dohodnuto datum pro odstoupení od smlouvy, může zákazník od smlouvy odstoupit až do tohoto data, aniž by tím vznikly jakékoli nároky na zaplacení nebo náhradu škody. Právo nájemce na odstoupení od smlouvy zaniká, pokud své právo písemně neuplatní do dohodnutého data.

c) V případě bytů, které zákazník nevyužívá, započte pronajímatel příjmy z jiných pronájmů i ušetřené náklady.

d) Pronajímatel může paušalizovat škodu, která jí vznikla. Zákazník je pak povinen zaplatit 80% ze smluvně dohodnuté ceny za přenocování.

e) Náklady na zrušení jsou rozloženy takto:

Mimo sezónu od dubna do listopadu včetně:

Zrušení rezervace 3 až 7 dní před odjezdem 20 % z celkové ceny.

1 až 3 dny před odjezdem nebo nedostavením se 50 % z celkové ceny

V zimní sezóně od prosince do března včetně:

Storno v období 21 až 15 dní před odjezdem 20 % z celkové ceny.

Do 14 dnů před odjezdem nebo nedostavením se 70 % z celkové ceny

§ 6 Právo pronajímatele odstoupit od smlouvy

V případě odstoupení pronajímatele od smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných okolností (např. nehoda nebo nemoc hostitelů), jakož i jiných okolností, za které pronajímatel neodpovídá a které znemožňují plnění; odpovědnost je omezena na náhradu nákladů. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy nemá zákazník nárok na náhradu škody - za cestovní a hotelové náklady nenese žádnou odpovědnost. Po začátku doby nájmu může pronajímatel od smlouvy odstoupit bez výpovědní lhůty, pokud nájemce přes výstrahu trvale obtěžuje ostatní nájemce nebo se chová v rozporu se smlouvou do té míry, že je okamžité zrušení nájemní smlouvy odůvodněné. Na vrácení nájemného nebo náhradu škody není právní nárok. Nájemce souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro ubytování v apartmánu Fichtelberger Blick, jakož i s domovním řádem - pokud patří k předmětu nájmu. Prohlášení o souhlasu se provádí spolu s platbou nebo potvrzením pronajímatele o rezervaci.

V případě porušení VOP nebo domovního řádu a dalších důvodů uvedených v těchto VOP je pronajímatel (Fichtelberger Blick) oprávněn nájemní vztah okamžitě a bez výpovědní lhůty ukončit. Na vrácení nájemného nebo náhradu škody není právní nárok.

§ 7 Ustanovení o oddělitelnosti

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla nebo se stala neplatnými nebo neúčinnými, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a nahradí se ustanovením, které je jim svým smyslem a ekonomickým významem nejbližší.

§ 8 Obecné

Zákazník souhlasí se zpracováním svých údajů, pokud je to v rámci účelu právního vztahu.

Upozorňujeme, že všechny naše rekreační byty jsou nekuřácké, v případě porušení zákazu si účtujeme poplatek 70,00 eur. Kouření je povoleno pouze mimo budovy nebo na balkonech.

Pronajímatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození vnesených věcí, včetně automobilů.

Nájemce nemůže požadovat náhradu škody, pokud není byt výjimečně k dispozici ve 14.00 hodin.

Za opravu poškozených klíčů nebo výměnu ztracených klíčů vám bude účtován poplatek 100 €.

Návštěvní poplatek se platí správě lázní Oberwiesenthal prostřednictvím pronajímatele.

Změny nebo dodatky ke smlouvě nebo těmto podmínkám musí být provedeny písemně. Jednostranné změny nebo doplňky ze strany hosta jsou neplatné.

Stav: červen 2017

Čeština